Zbornik radova

Perspektive razvoja metalurške industrije Srbije
Arheometalurgija
Zlatarstvo u Srbiji

Perspektive metalurške industrije Srbije

vrh

PRERADA PIRITNIH OGORETINA POSTUPKOM VISOKOTEMPERATURNOG HLOROVANJA
Zvonko Gulišija, Branislav Marković, Ilija ilić

1

DIZAJN I DIMENZIONISANJE OPREME I UREDJAJA ZA PROCES ELEKTROLITIČKE RAFINACIJE ANODNOG BAKRA
Radmila Marković, Oliver Dimitrijević, Silvana Dimitrijević

2

INVESTIGATION OF KINETIC SULPHATIZATION IN THE SYSTEM MnCO3 -MnO-FeSO4 -O2 AS A FUNCTION OF TEMPERATURE
G. Nacevski, E. Hristova, B. Bliznakovska, D.Sinadinovic

3

EFEKTIVNOST SAVREMENIH PROCESA ZA PROIZVODNJU BAKARNE ŽICE
Toplica Pavlović

4

ZAŠTITA PODZEMNIH VODA PRILIKOM HIDROMETALURŠKE PRERADE NIKLOVE RUDE
Branislav Radošević, Dušan Tanasković, Christian Masurenko

5

MAGNETITNA ZAŠTITA OZIDA KONVERTORA
Bogdan Petković, Gajić Borislav, Todorović Boban

6

ELEKTROHEMIJSKA SINTEZA Cu2O SA ASPEKTA RAZLIČITIH PRIMENA
Mirjana Rajčić-Vujasinović, Zoran Stević, Zvonimir Stanković, Vesna Fajnišević, Sanja Bugarinović

7

UTVRĐIVANJE OPTIMALNOG REŽIMA HIP-POSTUPKA PRI UKLANJANJU UNUTRAŠNJE MIKROPOROZNOSTI NA ODLIVCIMA OD LEGURA NA BAZI NIKLA
Radiša Todorović, Ana Kostov

8

UTICAJ GASOVA I NEMETALNIH UKLJUČAKA NA KVALITET IZLIVENIH BLOKOVA LEGURA ALUMINIJUMA
Nada Jovičić, Zagorka Aćimović-Pavlović, Ljiljana Trumbulović-Bujić

9

KOMPOZITI NA BAZI ZnAl25Cu3 LEGURE
S. Kastelec -Macura, Ilija Bobić, Z. Aćimović-Pavlović, Ilija Belić

11

PRIPREMA PRAHOVA TALKA I LISKUNA ZA IZRADU LIVAČKIH PREMAZA
M. Zlatković, Z. Aćimović-Pavlović, K. Raić, Lj.Andrić

12

SAVREMENI SOFTVERSKI PAKETI ZA SIMULACIJU I VIZUALIZACIJU P R OCESA LIVENJA KLIPOVA
S. Manasijević, R. Radiša, Z. Pavlović-Aćimović, S. Marković

13

UTICAJ MEHANOAKTIVACIJE NA KVALITET LIVAČKIH VATROSTALNIH PREMAZA
Zoran Čeganjac, Zaga Aćimović-Pavl o vić, Ljiljana Trumbulović

14

EKOLOŠKI LEMOVI NA BAZI KALAJA I INDIJUMA KAO MOGUĆA ZAMENA ZA STANDARDNI NISKOTOPIVI OLOVNO-KALAJNI LEM
Aleksandra Milosavljević, Dragana Živković, Ana Kostov, Dragan Manasijević, Radiša Todorović

15

KARAKTERIZACIJA NEKIH BEZOLOVNIH LEMNIH LEGURA NA BAZI Cu-Sn-Al SISTEMA
Aleksandra Mitovski, Ljubiša Balanović, Dragana Živković, Saša Marjanović, Bata Marjanović, Slađana Novaković

16

ISPITIVANJE STRUKTURNIH I MEHANIČKIH KARAKTERISTIKA NEKIH Sn-Ag-Cu L EGURA BOGATIH KALAJEM
Saša Marjanović, Dalibor Petrović, Dragoslav Gusković

17

MATHEMATICAL MODEL FOR MICROSEGREGATION OF Al-Cu5wt.%-Mg1wt.% ALLOYS
Biljana Zlaticanin, Mirjana Filipovic

19

DOBIJANJE FEROVANADIJUMA IZ ISTROŠENIH KATALIZATORA
Vladislav Matković, Miroslav Sokić, Branislav Marković

20

PRERADA OTPADNIH RASTVORA GALVANIZACIJE
Vladislav Matković, Miroslav Sokić, Branislav Marković

21

RECIKLAŽA LEGURA MAGNEZIJUMA U LIVNIC I PRIMARNE PROIZVODNJE
Ž. Kamberović, M. Korać, I.Ilić

22

TEHNOLOGIJE PRERADE OLOVNIH ŠLJAKA IZ REDUKCIONOG TOPLJENJA AKU-OTPADA
Ž. Kamber o vić, S. Radović, M. Korać

23

STANJE PRERADE ČELIČNOG OTPADA U SRBIJI
Z.Aćimović-Pavlović, Đ. Simović, I.Ilić

24

UTICAJ EPT POSTUPKA NA HOMOGENOST STRUKTURE I OSOBINE NISKOLEGIRANIH ČELIKA
Žarko Radović

25

METALURŠKO-EKONOMSKO VREDNOVANJE TEHNOGENIH SIROVINA IZ METALURDIJE GVOŽĐA I ČELIKA SA POSEBNIM OSVRTOM NA VIŠE NIVOE NJIHOVE VALORIZACIJE
Milorad Gavrilovski

26

OSVAJANJE TEHNOLOGIJE IZRADE I PRERADE ČE L IKA DVOSLOJNE TVRDOĆE
Z. Odanović, V. Grabulov

27

UTICAJ SASTAVA AKTIVATORA NA OBRAZOVANJE DIFUZNOG SLOJA PRI BORIRANJU OTPRESAKA OD ŽELEZNOG PRAHA PRIMENOM FAKTORNOG EKSPERIMENTA
Emina Požega, Svetlana Ivanov

28

ANALYSIS OF HEAT TRANSFER COEFFICIENT CHANGES IN RECUPE R ATIVE HEAT EXCHANGERS
Milisav Lalović, Žarko Radović

30

RAZVOJ BESCEMENTNIH PROTEZA KUKA NA BAZI PREVLAKA DOBIJENIH PLAZMA-SPREJ POSTUPKOM
Zvonko Gulišija, Marija Mihailović, Aleksandra Patarić, Zoran Janjušević

31

OPTIMALNI REŽIM HLADNOG VALJANJA I ŽARENJA LIMOVA LEGURE TIPA 5083 ZA BRODOGRADNJU
E. Romhanji, M. Popović, D. Glišić, T. Radetić, R. Dodok, B. Milović, D. Jovanović

32

UTICAJ HOMOGENIZACIJE NA STRUKTURU TOPLO VALJANIH Al-Mg L EGURA ZA BRODOGRADNJU
E. Romhanji, M. Popović, D. Glišić, T. Radetić, R. Dodok, B. Milović, D. Jovanović

33

UTICAJ LEGIRANJA SREBROM I HLADNOG VALJANJA NA OSOBINE SINTEROVANOG I LIVENOG BAKRA
Ivana Rangelov, Svetlana Ne s torović, Desimir Marković

34

PROMENA MEHANIČKIH OSOBINA TOPLOVALJANE TRAKE U TOKU PROIZVODNJE ŠAVNIH CEVI
Rahim Maksuti, Hamit Mehmeti, Mursel Rama

36

KOROZIONA ISTRAŽIVANJA NA HLADNO-DEFORMISANOM MESINGU U KISELOJ SREDINI
Zoran Avramović, Milan Antonijević

37

UTICAJ MIKROSTRUKTURE PRIPREMKA NA MEHANIČKE OSOBINE ROTACIONO VALJANE BEŠAVNE ČELIČNE CEVI VISOKE ČVRSTOĆE
M. Nikačević, Lj. Radović, M. Hršum

39

PROMENA TEKSTURE VALJANJA TOKOM ŽARENJA SINTEROVANE CuNi2Au1 LEGURE
Svetlana Nestorović, Desimir Marković

41

POTENCIJALNE MOGUĆNOSTI SMANJENJA POTROŠNJE ENERGIJE U METALURGIJI
Milanče Mitovski, Aleksandra Mitovski

43

PROCENA RIZIKA NA RADNOM MESTU I RADNOJ OKOLINI
Snežana Aksentijević, Ljiljana Tru m bulović, Zorica Kovačević

44

KRITIČAN OSVRT NA OBUKU KADROVA U MENADŽMENTU I ZA IZRADU BIZNIS PLANA U SRBIJI POČETKOM XXI VEKA
Z. Karast ojković

45


Arheometalurgija

vrh

POČETAK METALNOG DOBA NA CENTRALNOM BALKANU PREMA REZULTATIMA ARHEOMETALURGIJE
Borislav Jovanović

48

TRAGOVI RIMSKE METALURGIJE U ISTOČNOJ SRBIJI
Sofija Petković

49

PRAISTORIJSKO BAKARNO ORUĐE NA TERITORIJI SRBIJE
Dragana Antonović

50

ARHEOMETALURŠKA ISTRAŽIVANJA NA ŽIDOVARU: MOGUĆNOSTI I OGRANIČENJA
M. Jevtić, Miljana Radivojević

51

EVIDENCE FOR EARLIEST COPPER SMELTING IN BELOVODE, A VINČA CULTURE SITE IN EASTERN SERBIA
Miljana Radivojević, Thilo Rehren, Ernst Pernicka, Dušan Borić, Mic h ael Brauns, Duško Šljivar

52

NOVI DOKAZI O UPOTREBI GVOŽĐA U OKVIRIMA BRNJIČKE KULTURNE GRUPE (PRIBLIŽNO 1350 - 1100. GODINA PRE N.E..)
Milorad Stojić

53

RUDARSTVO I METALURGIJA ZA VREME OSMANSKOG CARSTVA NA TLU SRBIJE U SMEDEREVSKOM SANDŽAKU
Srđan Katić, Ilija Ilić, Marija Korać

54

EDXRF, ICP-OES AND METALOGRAPHY RESEARCH OF AREFACTS FROM VRŠAČKO GORJE - LATE BRONZE AGE
D.Jovanov i ć, V.Andrić, M.Stojanović

55

A MULTI-DISCIPLINARY APPROACH TO THE STUDY OF AN ASSEMBLAGE OF COPPER BASED FINDS ASSIGNED TO THE PREHISTORY AND PROTO-HISTORY OF FUCINO, ABRUZZO, ITALY
Maria Laura Mascelloni, Giorgio Cerichelli, Stefano Ridolfi

57

ANCIENT METALLURGY AROUND THE CAPUT ADRIA
Alessandra Giumlia-Mair

58

KARAKTERIZACIJA ARHEOMETALURŠKIH NALAZA SA NEKIH LOKALITETA U ISTOČNOJ SRBIJI
Dragana Živković, Nada Štrbac

59

RANOVIZANTIJSKI METALURŠKI OBJEKAT NA NALAZIŠTU GAMZIGRAD -ROMULIANA U ISTOČNOJ SRBIJI
Maja Živić

60

TEHNOLOŠKI POSTUPCI PROIZVODNJE GVOŽĐA I ČELIKA
Jakob Lamut

62

ARHEOMETALURGIJA I RUDARSKI BASEN KOLUBARA
Mirjana Blagojević

6 3

LEGURE SA EFEKTOM PAMĆENJA OBLIKA - NOVINA STARA OKO 3500 GODINA?
Z. Karastojković, S. Jakovljević, Z. Janjušević, Z. Kovač ević

64


Zlatarstvo u Srbiji

vrh

IZDVAJANJE ZLATA IZ REDUKCIONE ŠLJAKE DORE PEĆI
Dana Stanković, Ljiljana Mladenović, Ljiljana Avramović

69

PERSPEKTIVE UPOTREBE BELOG ZLATA
Dragana Stojić, Karlo Raić, Ivan Anžel, Rebeka Rudolf

70

UTICAJ SASTAVA ANODNOG ZLATA SA POVEĆANIM SADRŽAJEM SREBRA I PALADIJUMA NA KVALITET ZLATA
Ljiljana Mladenović, Dana Stanković, Ljiljana Avramović

71

HIDROMETALURŠKI TRETMAN POLIMETALIČNIH SIROVINA
Avramović Ljiljana, Jonović Radojka, Stanković Dana, Mladenović Ljiljana

72

TERMOMEHANIČKI REŽIM PRERADE LEGURA ZLATA I SREBRA I NJEGOV UTICAJ NA IZRADU PREDMETA OD DRAGOCENIH ME T ALA
Mladen Mirić

73

PLATINA I LEGURE PLATINE U JUVELIRSTVU
B. Trumić; D Stanković, S. Šojić Danilović

74

PRERADA ANODNOG MULJA U SVETU I KOD NAS
Jonović Radojka, Ljiljana Mladenović, Ljiljana Avramović

75

POTEŠKOĆE PRI PREPOLIRANJU I PONOVNOM NAGRIZANJU KOMERCIJALNIH LEGURA ZLATA ZA OPTIČKU MIKROSKOPIJU
S. Jakovljević, Z. Karastojkovi ć , R. Perić, Z. Janjušević

76

UVOĐENJE LASERSKE TEHNIKE U ZLATARSTVO
Z. Karastojković, R. Perić, M. Srećković, Z. Janjušević

77

VII Savetovanje metalurga Srbije

Primenjena istraživanja i perspektive razvoja metalurške industrije Srbije

 

 


SPONZORI