Četvrtak 11.09.2008
-Registracija učesnika & Koktel dobrodošlice

Petak 12.09.2008
-Svečano otvaranje
-Perspektive razvoja metalurške industrije Srbije
-Arheometalurgija

Subota 13.09.2008
-Perspektive razvoja metalurške industrije Srbije
-Zlatarstvo u Srbiji

 

Četvrtak 11.09.2008.
Svečana sala TMF

18:00

-

20:00

 

Registracija učesnika

19:00

-

20:00

 

Koktel dobrodošlice

 

 

 

 

 

Petak 12.09.2008.

9:30

-

10:00

 

Svečano otvaranje
Srednji amfiteatar TMF

Plenarna predavanja Predsedavajući: Dr Nadežda Talijan i Prof. dr Dragana Živković

10:00

-

10:30

 

POČETAK METALNOG DOBA NA CENTRALNOM BALKANU PREMA REZULTATIMA ARHEOMETALURGIJE - Borislav Jovanović

10:30

-

11:00

 

THE HIGHLIGHT OF THE RESEARCH TOPICS CONDUCTED AT THE UNIVERSITY OF MAGDEBURG-IFQ WITH SPECIAL EMPHASIS ON THE CASTING TECHNOLOGIES OF THE LIGHT METALS USED IN AUTOMOTIVE INDUSTRY -R. Bähr, J. Pavlović, G. Krstić

11:00

-

11:15

 

Pauza za kafu

11:15

-

11:45

 

A NOVEL APPROACH FOR ACQUIRING THERMODYNAMIC DATABASE OF Al ALLOYS AND INVESTIGATION OF MICROSTRUCTURE DURING SOLIDIFICATION OF Al ALLOYS -Yong Du, Wei-Wei Zhang, Wei Xiong, Rong-Xiang Hu, Jiong Wang, Lijun Zhang, Philip Nash, Xiao-Gang Lu, Hong-Hui Xu

11:45

-

12:15

 

CORE/SHELL NANOSTRUCTURES EMBEDDED IN Al RICH MATRICES -V. Radmilović

12:15

-

12:45

 

MANGANESE STEELS OF HIGH STRENGHT AND DUCTILITY AND PROCESSEES FOR THEIR PRODUCTION -Karl-Heinz Spitzer, Joachim Kroos

12:45

 

13:15

 

SYNTHESIS IF NANO.BOEHMITE FROM ALUMINATE SOLUTIONS FOR CATALYTIC APPLICATIONS -Dimtrios Panias, Athina Krestou

13:15

-

15:00

 

Pauza za ručak

       

Perspektive metalurške industrije Srbije
Srednji amfiteatar TMF
Predsedavajući: Prof. dr E. Romhanji / M. Sokić

15:00

-

15:10

 

PRERADA PIRITNIH OGORETINA POSTUPKOM VISOKOTEMPERATURNOG HLOROVANJA- Zvonko Gulišija, Branislav Marković, Ilija ilić

15:10

-

15:20

 

DIZAJN I DIMENZIONISANJE OPREME I UREDJAJA ZA PROCES ELEKTROLITIČKE RAFINACIJE ANODNOG BAKRA - Radmila Marković, Oliver Dimitrijević, Silvana Dimitrijević

15:20

-

15:30

 

Investigation of kinetics sulphatization in the system MnCO3-MnO-FeSO4-O2 as a function of temperature- G. Nacevski, E. Hristova, B. Bliznakovska, D.Sinadinovic

15:30

-

15:40

 

EFEKTIVNOST SAVREMENIH PROCESA ZA PROIZVODNJU BAKARNE ŽICE- Toplica Pavlović

15:40

-

15:50

 

ZAŠTITA PODZEMNIH VODA PRILIKOM HIDROMETALURŠKE PRERADE NIKLOVE RUDE- Branislav Radošević, Dušan Tanasković, Christian Masurenko

15:50

-

16:00

 

MAGNETITNA ZAŠTITA OZIDA KONVERTORA- Bogdan Petković, Gajić Borislav, Todorović Boban

16:00

-

16:10

 

ELEKTROHEMIJSKA SINTEZA Cu2O SA ASPEKTA RAZLIČITIH PRIMENA- Mirjana Rajčić-Vujasinović, Zoran Stević, Zvonimir Stanković, Vesna Fajnišević, Sanja Bugarinović

16:10

-

16:20

 

UTVRĐIVANJE OPTIMALNOG REŽIMA HIP-POSTUPKA PRI UKLANJANJU UNUTRAŠNJE MIKROPOROZNOSTI NA ODLIVCIMA OD LEGURA NA BAZI NIKLA- Radiša Todorović, Ana Kostov

16:20

-

16:30

 

UTICAJ GASOVA I NEMETALNIH UKLJUČAKA NA KVALITET IZLIVENIH BLOKOVA LEGURA ALUMINIJUMA- Nada Jovičić, Zagorka Aćimović-Pavlović, Ljiljana Trumbulović-Bujić

16:30

-

16:40

 

Kompoziti na bazi ZnAl25Cu3 legure- S. Kastelec -Macura, Ilija Bobić, Z. Aćimović-Pavlović, Ilija Belić

16:40

-

16:50

 

Prezentacija Saint-Gobain Abrasives, France- Dušan Ranisavljev

16:50

-

17:00

 

SAVREMENI SOFTVERSKI PAKETI ZA SIMULACIJU I VIZUALIZACIJU PROCESA LIVENJA KLIPOVA- S. Manasijević, R. Radiša, Z. Pavlović-Aćimović, S. Marković

17:00

-

17:20

 

Kafe pauza

17:20

-

17:30

 

Uticaj mehanoaktivacije na kvalitet livačkih vatrostalnih premaza- Zoran Čeganjac, Zaga Aćimović-Pavlović, Ljiljana Trumbulović

17:30

-

17:40

 

EKOLOŠKI LEMOVI NA BAZI KALAJA I INDIJUMA KAO MOGUĆA ZAMENA ZA STANDARDNI NISKOTOPIVI OLOVNO-KALAJNI LEM- Aleksandra Milosavljević, Dragana Živković, Ana Kostov, Dragan Manasijević, Radiša Todorović

17:40

 

17:50

 

KARAKTERIZACIJA NEKIH BEZOLOVNIH LEMNIH LEGURA NA BAZI Cu-Sn-Al SISTEMA- Aleksandra Mitovski, Ljubiša Balanović, Dragana Živković, Saša Marjanović, Bata Marjanović, Slađana Novaković

17:50

-

18:00

 

ISPITIVANJE STRUKTURNIH I MEHANIČKIH KARAKTERISTIKA NEKIH Sn-Ag-Cu LEGURA BOGATIH KALAJEM- Saša Marjanović, Dalibor Petrović, Dragoslav Gusković

18:00

-

18:10

 

MATHEMATICAL MODEL FOR MICROSEGREGATION OF Al-Cu5wt.%-Mg1wt.% ALLOYS- Biljana Zlaticanin, Mirjana Filipovic

18:10

-

18:20

 

Dobijanje ferovanadijuma iz istošenih katalizatora- Vladislav Matković, Miroslav Sokić, Branislav Marković

18:20

-

18:30

 

Prerada otpadnih rastvora galvanizacije- Vladislav Matković, Miroslav Sokić, Branislav Marković

18:30

-

18:40

  PRIPREMA PRAHOVA TALKA I LISKUNA ZA IZRADU LIVAČKIH PREMAZA- M. Zlatković, Z. Aćimović-Pavlović, K. Raić, Lj.Andrić
       

Arheometalurgija
Svečana sala TMF
Predsedavajući: Prof. dr D. Živković

15:00

-

15:10

 

Evidence for Earliest Copper Smelting in Belovode, a Vinča culture site in Eastern Serbia- Miljana Radivojević, Thilo Rehren, Ernst Pernicka, Dušan Borić, Michael Brauns, Duško Šljivar

15:10

-

15:20

 

ARHEOMETALURGIJA I RUDARSKI BASEN KOLUBARA- Mirjana Blagojević

15:20

-

15:30

 

Praistorijsko bakarno oruđe na teritoriji Srbije- Dragana Antonović

15:30

-

15:40

 

EDXRF, ICP-OES AND METALOGRAPHY RESEARCH OF AREFACTS FROM VRŠAČKO GORJE - LATE BRONZE AGE - D.Jovanović, V.Andrić, M.Stojanović

15:40

-

15:50

 

NOVI DOKAZI O UPOTREBI GVOŽĐA U OKVIRIMA BRNJIČKE KULTURNE GRUPE (približno 1350 - 1100. godina pre n.e.)- Milorad Stojić

15:50

-

16:00

 

Arheometalurška istraživanja na Židovaru: mogućnosti i ograničenja- M. Jevtić, Miljana Radivojević

16:00

-

16:10

 

A MULTI-DISCIPLINARY APPROACH TO THE STUDY OF AN ASSEMBLAGE OF COPPER BASED FINDS ASSIGNED TO THE PREHISTORY AND PROTO-HISTORY OF FUCINO, ABRUZZO, ITALY- Maria Laura Mascelloni, Giorgio Cerichelli, Stefano Ridolfi

16:10

-

16:20

 

Ancient Metallurgy around the Caput Adria- Alessandra Giumlia-Mair

16:20

-

16:30

 

TRAGOVI RIMSKE METALURGIJE U ISTOČNOJ SRBIJI- Sofija Petković

16:30

-

16:40

 

RANOVIZANTIJSKI METALURŠKI OBJEKAT NA NALAZIŠTU GAMZIGRAD -ROMULIANA U ISTOČNOJ SRBIJI- Maja Živić

16:40

-

16:50

 

RUDARSTVO I METALURGIJA ZA VREME OSMANSKOG CARSTVA NA TLU SRBIJE U SMEDEREVSKOM SANDŽAKU- Srđan Katić, Ilija Ilić, Marija Korać

16:50

 

17:00

 

TEHNOLOŠKI POSTUPCI PROIZVODNJE GVOŽĐA I ČELIKA- Jakob Lamut

17:00

 

17:20

 

Pauza za kafu

17:20

-

17:30

 

Karakterizacija arheometalurških nalaza sa nekih lokaliteta u istočnoj Srbiji - Dragana Živković, Nada Štrbac

17:30

 

17:40

 

LEGURE SA EFEKTOM PAMĆENJA OBLIKA - NOVINA STARA OKO 3500 GODINA?- Z. Karastojković, S. Jakovljević, Z. Janjušević, Z. Kovačević

       

Susret generacija
Restoran Jezero, Ada Ciganlija

20:00

-

03:00

 

Metalurško veče 2008

 

 

 

 

 

       

Subota 13.09.2008.

Perspektive metalurške industrije Srbije
Srednji amfiteatar TMF
Predsedavajući: Prof. dr T. Volkov-Husović / M. Mihailović

10:30

-

10:40

 

RECIKLAŽA LEGURA MAGNEZIJUMA U LIVNICI PRIMARNE PROIZVODNJE- Ž. Kamberović, M. Korać, I.Ilić

10:40

-

10:50

 

TEHNOLOGIJE PRERADE OLOVNIH ŠLJAKA IZ REDUKCIONOG TOPLJENJA AKU-OTPADA- Ž. Kamberović, S. Radović, M. Korać

10:50

-

11:00

 

STANJE PRERADE ČELIČNOG OTPADA U SRBIJI- Z.Aćimović-Pavlović, Đ. Simović, I.Ilić

11:00

-

11:10

 

UTICAJ EPT POSTUPKA NA HOMOGENOST STRUKTURE I OSOBINE NISKOLEGIRANIH ČELIKA- Žarko Radović

11:10

-

11:20

 

METALURŠKO-EKONOMSKO VREDNOVANJE TEHNOGENIH SIROVINA IZ METALURDIJE GVOŽĐA I ČELIKA SA POSEBNIM OSVRTOM NA VIŠE NIVOE NJIHOVE VALORIZACIJE- Milorad Gavrilovski

11:20

-

11:30

 

OSVAJANJE TEHNOLOGIJE IZRADE I PRERADE ČELIKA DVOSLOJNE TVRDOĆE- Z. Odanović, V. Grabulov

11:30

-

11:40

 

uticaj sastava aktivatora na obrazovanje difuzionog sloja pri boriranju otpresaka od železnog praha primenom faktornog eksperimenta- Emina Požega, Svetlana Ivanov

11:40

-

11:50

 

ANALYSIS OF HEAT TRANSFER COEFFICIENT CHANGES IN RECUPERATIVE HEAT EXCHANGERS- Milisav Lalović, Žarko Radović

11:50

-

12:00

 

RAZVOJ BESCEMENTNIH PROTEZA KUKA NA BAZI PREVLAKA DOBIJENIH PLAZMA-SPREJ POSTUPKOM- Zvonko Gulišija, Marija Mihailović, Aleksandra Patarić, Zoran Janjušević

12:00

-

12:10

 

OPTIMALNI REŽIM HLADNOG VALJANJA I ŽARENJA LIMOVA LEGURE TIPA 5083 ZA BRODOGRADNJU- E. Romhanji, M. Popović, D. Glišić, T. Radetić, R. Dodok, B. Milović, D. Jovanović

12:10

-

12:20

 

UTICAJ HOMOGENIZACIJE NA STRUKTURU TOPLO VALJANIH Al-Mg LEGURA ZA BRODOGRADNJU- E. Romhanji, M. Popović, D. Glišić, T. Radetić, R. Dodok, B. Milović, D. Jovanović

12:20

-

12:30

 

UTICAJ LEGIRANJA SREBROM I HLADNOG VALJANJA NA OSOBINE SINTEROVANOG I LIVENOG BAKRA- Ivana Rangelov, Svetlana Nestorović, Desimir Marković

12:30

-

12:40

 

Promena mehaničkih osobina toplovaljane trake u toku proizvodnje šavnih cevi- Rahim Maksuti, Hamit Mehmeti, Mursel Rama

12:40

-

12:50

 

KOROZIONA ISTRAŽIVANJA NA HLADNO-DEFORMISANOM MESINGU U KISELOJ SREDINI- Zoran Avramović, Milan Antonijević

12:50

-

13:00

 

UTICAJ MIKROSTRUKTURE PRIPREMKA NA MEHANIČKE OSOBINE ROTACIONO VALJANE BEŠAVNE ČELIČNE CEVI VISOKE ČVRSTOĆE- M. Nikačević, Lj. Radović, M. Hršum

13:00

-

13:10

 

PROMENA TEKSTURE VALJANJA TOKOM ŽARENJA SINTEROVANE CuNi2Au1 LEGURE- Svetlana Nestorović, Desimir Marković

13:10

-

13:20

 

Potencijalne mogućnosti za smanjenje potrošnje energije u metalurgiji- Milanče Mitovski, Aleksandra Mitovski

13:20

-

13:30

 

PROCENA RIZIKA NA RADNOM MESTU I RADNOJ OKOLINI- Snežana Aksentijević, Ljiljana Trumbulović, Zorica Kovačević

13:30

-

13:40

 

KRITIČAN OSVRT NA OBUKU KADROVA U MENADŽMENTU I ZA IZRADU BIZNIS PLANA U SRBIJI POČETKOM XXI VEKA- Z. Karastojković

       

Zlatarstvo u Srbiji
Svečana sala TMF
Predsedavajući: Prof. dr K. Raić

11:00

-

11:10

 

IZDVAJANJE ZLATA IZ REDUKCIONE ŠLJAKE DORE PEĆI- Dana Stanković, Ljiljana Mladenović, Ljiljana Avramović

11:10

-

11:20

 

PERSPEKTIVE UPOTREBE BELOG ZLATA- Dragana Stojić, Karlo Raić, Ivan Anžel, Rebeka Rudolf

11:20

-

11:30

 

UTICAJ SASTAVA ANODNOG ZLATA SA POVEĆANIM SADRŽAJEM SREBRA I PALADIJUMA NA KVALITET ZLATA- Ljiljana Mladenović, Dana Stanković, Ljiljana Avramović

11:30

-

11:40

 

HIDROMETALURŠKI TRETMAN POLIMETALIČNIH SIROVINA- Avramović Ljiljana, Jonović Radojka, Stanković Dana, Mladenović Ljiljana

11:40

-

11:50

 

TERMOMEHANIČKI REŽIM PRERADE LEGURA ZLATA I SREBRA I NJEGOV UTICAJ NA IZRADU PREDMETA OD DRAGOCENIH METALA- Mladen Mirić

11:50

-

12:00

 

Platina i legure platine u juvelirstvu- B. Trumić; D Stanković, S. Šojić Danilović

12:00

-

12:10

 

PRERADA ANODNOG MULJA U SVETU I KOD NAS- Jonović Radojka, Ljiljana Mladenović, Ljiljana Avramović

12:10

-

12:20

 

POTEŠKOĆE PRI PREPOLIRANJU I PONOVNOM NAGRIZANJU KOMERCIJALNIH LEGURA ZLATA ZA OPTIČKU MIKROSKOPIJU- S. Jakovljević, Z. Karastojković, R. Perić, Z. Janjušević

12:20

-

12:30

 

UVOĐENJE LASERSKE TEHNIKE U ZLATARSTVO- Z. Karastojković, R. Perić, M. Srećković, Z. Janjušević

 

 

 

 

 

14:00

-

15:00

 

Svečano zatvaranje Savetovanja
Svečana sala TMF
KOKTEL

       

VII Savetovanje metalurga Srbije

Primenjena istraživanja i perspektive razvoja metalurške industrije Srbije

 

 


SPONZORI